Analize sol

Nr. crt. Tipul / Denumirea încercarii Material / produs
1 Determinare nitriti (NO2) soluri diverse
2 Determinare nitrati (NO3) soluri diverse
3 Determinarea continutului de cenusa soluri diverse 
nisipuri
4 Determinarea umiditatii soluri diverse 
nisipuri
5 Determinarea pH - ului soluri diverse
6 Determinare fosfor soluri diverse
7 Determinare calciu si magneziu soluri diverse